Praktijkvoorwaarden

1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen PediClinic en de klant waarop PediClinic deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanning PediClinic

PediClinic zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op moment bekende stand der wetenschap. PediClinic zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk de klant informeren over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3. Afspraken

De klant dient bij verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan PediClinic melden. Indien de klant deze verplichting niet tijdig nakomt, mag PediClinic
50 % van het honorarium voor de afgesproken behandeling aan de klant berekenen. Na meer dan twee verzuimen mag 100% van het honorarium in rekening gebracht worden. Indien de klant later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, mag PediClinic de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd
in de praktijk aankomen kan PediClinic de afspraak annuleren en het geheel afgesproken honorarium berekenen. PediClinic dient bij verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de klant melden. (Overmacht uitgezonderd).

4. Betaling

PediClinic vermeldt alle prijzen van behandelingen zichtbaar in de praktijk. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.
De klant dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen. Bij voorkeur per Bancontact betalen.

Indien klant, na een aanmaning en het verstrijken van een gestelde nadere betalingstermijn het verschuldigde bedrag en rente niet heeft betaald, is klant verplicht PediClinic alle buitenrechtelijke en gerechtelijke kosten,
inclusief kosten voor juridische bijstand te vergoeden. Tevens heeft PediClinic het recht de klant de toegang tot de praktijk te weigeren zonder opgaaf van redenen.

 5.  Persoonsgegevens & Privacy

De klant voorziet PediClinic voor de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan PediClinic aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn
voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandeling. PediClinic neemt de persoonlijke gegevens van de klant op in een elektronisch klantenbestand. Praktijk Voet&Vorm behandelt de vertrouwelijke gegevens van de klant volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

6. Geheimhouding

PediClinic is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de klant heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de klant is meegedeeld of als dit
voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak, PediClinic verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

7. Aansprakelijkheid

PediClinic is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat PediClinic is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen,
medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. PediClinic is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de klant heeft meegenomen naar de praktijk.

8. Garantie

PediClinic geeft de klant vijf dagen garantie op de behandeling(en) en de producten. Deze garantie vervalt indien: 1. De klant andere producten dan de door PediClinic geadviseerde producten heeft gebruikt.
2. De klant de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd. 3. De klant het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd. 4. De klant de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

9. Beschadiging & diefstal

PediClinic heeft het recht van de klant een schadevergoeding te eisen indien de klant meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Diefstal wordt gemeld bij de politie.

10. Behoorlijk gedrag

De klant behoort zich in de praktijk behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien klant na herhaalde waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft PediClinic het recht de klant de toegang tot de praktijk te weigeren zonder opgaaf van reden.


star
star

{{ quote_text }}

{{ name }}

Lees meer
Website by

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x